Haapsalu Kutsehariduskeskus soovis abi töötajaskonna digipädevuste hindamisel, et pädevalt koostada digipädevuste arendamise tegevuskava.

Projekti konsultant Erkki Leego viis läbi digipädevuste enesehindamise seminari, tutvus õppeasutuse töötajate hinnangutega enda digioskuste kohta ning koostas sisendi põhjal digipädevuste arendamise tegevuskava jaoks soovitused.

Assistent Mariana ülesandeks oli koondada digipädevuste hindamise küsimustiku vastused töötajate kommentaaridega, luua saadud sisendi põhjal kompaktne ülevaade ja koostada esialgsed soovitused digipädevuste arendamiseks.

“Digipädevuste hindamine välishindamise kaudu ei ole koolides just tavaline meetod, kuid vajasime võõrast pilku saamaks aru, kus me oleme ja kas liigume õiges suunas. Valisime partneriks Leego Hanssoni, kuna usaldasime nende kogemust hindamise ettevalmistamisel ja läbiviimisel pedagoogide hulgas. Hindamistulemuste analüüs, koostatud selgelt ja konkreetselt, andis mitmesugust mõtteainet ja pakkus üllatusi. On aga rõõm tõdeda, et üldjoontes Leego Hanssoni ettepanekud digipädevuste edasiseks arendamiseks olid kooskõlas meie tegevusplaaniga ning mitmed ettepanekud annavad sisendit edasistele tegevustele.” – Airi Aavik, haridustehnoloog

See projekt erines tavapärastest Leego Hanssoni projektidest, kuna sisendi saamiseks kasutati töötajatega intervjuude läbiviimise asemel Rahvusvahelise Haridustehnoloogia Seltsi (ISTE) standardil põhinevat digipädevuste hindamismudelit. Mudelist saadud sisendi, varasema kogemuse ning heade tavade alusel koostati soovitused digipädevuste arendamiseks.

Ma usun, et see projekt tõi kasu ka igale küsimustiku täitnud töötajale individuaalselt. Enesehindamine võib tuua esile palju teemasid, millele tavaoludes ei mõtle. – Mariana Urvik, assistent

Tulemid:

  1. Digipädevuste arendamise tegevuskava soovitused
  2. Digipädevuste enesehindamise kokkuvõte

Haapsalu Kutsehariduskeskuse eelkäijaks saab pidada Uuemõisa Ehituskooli, mis alustas tegevust 1987.  aastal Uuemõisa mõisahoones. 1990. aastal koliti juba uutesse koolihoonetesse Taeblas ning õppetöö jätkus Taebla Kutsekeskkooli nime all. 2005. aastal jätkas kutsekool tegevust Haapsalu külje all Uuemõisas uue nimega Haapsalu Kutsehariduskeskus (HKHK). 2009. aastast alates teeb kool koostööd Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega.  Seal õppivad erivajadusega õpilased kuuluvad HKHK õpilaskonda.

Projekti kestvus: september 2017 – detsember 2017

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.