Digimeeskonna ülesandedEttevõtte digivaldkonna toimimise ja arengu tagamine nõuab hulga erinevaid kompetentse. Sobiva digimeeskonna ja töökorralduse loomine on üks digiarengu juhtimise suuremaid väljakutseid.

Üldistatult võib digimeeskonna ootused jagada kolme ülesande ja fookuse vahel:

 1. Tagada infosüsteemi toimimine ja nutikas kasutus
 2. Viia ellu infosüsteemi arendustegevused
 3. Lahendada eriolukorrad ja intsidendid

Need kolm fookust on omavahel tihedalt seotud – kui taristut, küberturvet ja infosüsteemi rakendusi süsteemselt ei arenda, tuleb varem või hiljem paratamatult tegeleda eriolukordade ja “tulekahjudega”.  Eriolukordade lahendamine vajab üldjuhul kogu digimeeskonna tähelepanu ja igapäeva toimimise tagamise ning arengu elluviimiseks ei ole siis enam ressurssi. Mida vähem jääb aega arendusteks, seda rohkem uusi “tulekahjusid” lõkkele lööb. Välja kujuneb omamoodi nõiaring.

Keskmise ettevõtte vajalikud digikompetentsid jagunevad üldjuhul 4 teema vahel:

 1. Juhtimine
 2. Kasutajatugi
 3. Taristu haldus
 4. IT arendus

Nende teemade maht ja keerukus erineb ettevõtetes suurel määral. Digimeeskond moodustatakse palgaliste töötajate ja teenuseosutajate komplektina. Üks tippjuhtkonna digiarengu olulisemaid väljakutseid on leida teenuste sisseostu optimaalne tasakaal. Üldine ettevõtete trend on palgaliste IT töötajate hulga vähendamine.

Kõiki teenuseid on võimalik sisse osta ja minimaalne digimeeskonna kompetents ettevõttes on olla tark tellija.

Teenuste sisseostu eelised ja riskid

Eelised Riskid
 • Firma garantii teenuse jätkusuutlikuks osutamiseks – spetsialisti vahetumise korral teenus jätkub
 • Kompetents ja kogemus koguneb paljude süsteemide ja klientide baasil
 • Eksperdi arendamise ja töövahendite kulu on teenuseosutajal
 • Kulu piiratud teenusemahuga ja spetsiaalse kompetentsi puhul üldjuhul väiksem oma töötaja kulust
 • Teenuseosutaja igapäevase kohaloleku puudumine nõrgendab kontakti teiste töötajatega ja ettevõtte kultuuriga
 • Eeldab head teenuse sisseostmise kompetentsi: partneri valik, lepingulised suhete kirjeldamine ja järelevalve
 • Nõrga dokumenteerimise korral ei kogune ettevõttele põhiteadmisi oma infosüsteemist ja partneri kadumisel on raske teemaga jätkata

Digimeeskonna ülesannete ülevaade

Üldroll Vastutus ja kompetents

Digiarengu juhtimine

 • Digiarengu ja IT tegevuskava elluviimine
 • IT meeskonna juhtimine
 • Eesmärkide püstitamine ja tegevuskava koostamine
 • IT eelarve koostamine ja finantsjuhtimine
 • Arenduse juhtrühmade töös osalemine ja IT arenduste järelevalve
 • Küberturbe halduse koordineerimine
 • Juhtkonna nõustamine
 • Koostöö korraldamine partneritega
 • Kordade ja tegevusjuhiste väljatöötamise koordineerimine

Kasutajatugi

 • Kasutajate abistamine ja nõustamine
 • Kasutajate tegevusjuhiste haldamine
 • Rakenduste toimimise eest hoolitsemine
 • IT töövahendite hankimine, haldamine ja remondi koordineerimine
 • Arvestuse pidamine laekunud probleemide ja nende lahendamise käigu kohta

Taristu haldus

 • IT teenuste ja tehnoloogiate haldus
 • IT teenuste ja tehnoloogiate toimimise seire
 • Eriolukordade lahendamine
 • Küberturbe meetmete juurutamine
 • IT taristu ülevaate ja teadmiste haldus

IT arendus

 • Ärianalüüs
 • Arendusprojektide juhtimine ja järelevalve
 • Infosüsteemi rakenduste ja arenduste teadmuse haldus
 • IT lahenduste testimine
 • Partnerite koostöö juhtimine
 • Arendusportfelli haldamine ja juhtimine
 • Arendamine

Küberturve

 • Küberturbe riskide haldamine
 • Toimepidevusplaani ja taastusplaanide haldamine
 • Turvameetmete valimine ja juurutamise koordineerimine
 • Küberturbe arendamise tegevusplaani haldamine ja elluviimine
 • Rakendatavate turbetarkvarade valimine ja juurutamine
 • Küberturbe nõuete järgimise järelevalve
 • Intsidentide lahendamise koordineerimine ja dokumenteerimine

Rakenduse peakasutaja

 • Kasutajate koolitamine ja juhendamine
 • Juurdepääsude haldamine
 • Rakenduse arendussoovide kogumine ja IT arenduste koordineerimine
 • Infosüsteemi rakenduse dokumentatsiooni ja tegevusjuhiste haldamine

IS arhitektuur

 • Arhitektuurivisiooni, -plaani ja -standardite koostamine
 • Infosüsteemi tehnilise struktuuri ja komponentide määratlemine
 • Infosüsteemi arhitektuuri kirjelduse ja teadmuse ajakohasena hoidmine
 • Uute arenduste, hangete ja teenuste arhitektuurilise sobivuse kinnitamine
 • Migratsiooniplaanide koostamine
 • Standardite juurutamine ja vajadusel erandite otsustamine

 Ärianalüüs

 • Äriprotsesside kaardistamine
 • Arendusvajaduste kogumine ja süstematiseerimine
 • Olemasolevate lahenduste funktsionaalsuse hindamine
 • Arenduste lähteülesannete kirjeldamine
 • IT arenduste ja lahenduste testimine
 • Juhtkonna nõustamine äriprotsesside optimeerimisel ja automatiseerimisel

Andmeanalüüs

 • Andmete ülevaate haldamine
 • Andmete kvaliteedi tagamine
 • Andmeanalüüsi lahenduste valimine ja haldamine
 • Andmeanalüüside ettevalmistamine ja haldamine
 • Kasutajate nõustamine andmete nutikal kasutamisel
 • Andmekogumite koostamine masinõppe mudelite treenimiseks ja hindamiseks

IT arendusnõukogu

 • Arenduste skoobi, eelarve ja ajakava kinnitamine
 • Arenduste prioriseerimine
 • Arendusprojektide järelevalve
 • Oluliste arhitektuuri, turvalisuse ja strateegiliste investeerimisotsuste tegemine
 • Osapoolte vaheliste vaidluste lahendamine

Meediatoimetaja

 • Veebi sisu ja vormi tagamine
 • Sotsiaalmeedia sisu ja vormi tagamine

Autor: Erkki Leego, digiarengu juht

Vt lisaks: