Eesti Kirjandusmuuseum soovis anda asutuse arengutele uue hoo. Esimeseks sammuks oli IT arengukava koostamine.

Koostöö iga teie meeskonna liikmega oli äärmiselt meeldiv. Andsite meie asutusele väga vajaliku objektiivse kõrvaltvaate hetkeolukorrast ja professionaalselt koostatud IT arengukava. Seejuures jagasite selgitusi IT arengukava sisu kohta humanitaarasutuse kollektiivile arusaadavas keeles.
Arvan, et Eesti Kirjandusmuuseum sai Leego Hanssonilt muudki, kui ainult soovitud dokumendid – saadi innustust, eeskuju ja mõtteainet teistelgi teemadel. Suur AITÄH
! – Siiri Pärkson, IT valdkonna juht

Leego Hanssoni konsultandid tutvusid muuseumi IT hetkeseisuga ning kaardistasid selle käigus ka organisatsiooni põhiprotsessid.

Kirjandusmuuseum on suur organisatsioon, mille mitmetahulise struktuuri tundma õppimine oli omaette ülesanne. Muuseum koosneb neljast suurest üksusest: Arhiivraamatukogu, Eesti Kultuurilooline Arhiiv, Eesti Rahvaluule Arhiiv ja folkloristika osakond. Need varem eraldiseisvad üksused olid harjunud iseseisvalt toimetama.

IT arengukava eesmärk oli luua pinnas süsteemile, mis ühendab need osakonnad omavahel ühtseks ja jätkusuutlikuks tervikuks nii IT baastaristu kui tegevuskavade mõttes.

Kirjandusmuuseumi näol ei ole tegemist pelgalt suure raamatukoguga, vaid pika ajalooga teadusasutusega, mis on suutnud kättesaadvaks teha muljetavaldava koguse Eesti kultuuripärandit. Koostatud IT arengukavas panime rõhku olemasoleva infosüsteemi korrastamisele ja ühtse IT arhitektuuri loomisele. – Siim Jalakas, vastutav konsultant.

Tulemid:

  1. Hetkeolukorra kirjeldus
  2. Põhiprotsesside kaardistus
  3. IT arengukava 2016-2019

Eesti Kirjandusmuuseum (EKM) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis täidab ühtlasi rahvusteaduste keskarhiivi ning arhiivraamatukogu ülesandeid. Eesti Kirjandusmuuseumi kui teadus- ja arendusasutuse põhieesmärk on rahvusliku identiteedi püsimiseks ja rahvuskultuuri arenguks oluliste kultuurilooliste allikmaterjalide säilitamine, teaduslik uurimine ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine.

Projekti kestvus: juuli 2016 – august 2016.

Käesolev projekt viidi läbi koostöös Leego Hanssoni meeskonnaga.